over veneca > Lid worden

Wilt u meer weten over Veneca? Vul dan onderstaand formulier in en ontvang een uitgebreide informatieset.

Persoonsgegevens

 
* Naam:  
* Adres:  
* Postcode:  
* Plaats:  
* Telefoonnummer:  
* Inschrijfnummer KvK:  
* Sector / branche:  

Lid worden

 

Lidmaatschapsinformatie

 

Lidmaatschapskosten en stemverhouding

 

Criteria

 

Gedragsregels

 

Veneca heeft als doel door onderlinge samenwerking van de leden de economische en sociale belangen van hun bedrijven en de sector catering als zodanig te behartigen.

De lidbedrijven houden zich in hoofdzaak bezig met of voeren het beheer over een of meerdere bedrijven die zich hoofdzakelijk bezighouden met restauratieve diensten in en voor organisaties op basis van duurovereenkomsten. De markten waarin de lidbedrijven opereren zijn het bedrijfsleven, overheid, onderwijs, institutioneel en inflight.

 

Lidmaatschapskosten en stemverhoudingen

 

De lidmaatschapskosten zijn afhankelijk van de omzet van het lidbedrijf. Ook het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen is gekoppeld aan die omzet.

Hiervoor geldt de volgende staffel:

 

Categorie Stemmen Omzet Contributie
1 1 < € 10.000.000  €   5.000,00
2 2 € 10.000.000 – € 20.000.000  €   8.000,00
3 3 € 20.000.000 – € 50.000.000  € 10.500,00
4 4 € 50.000.000 – € 200.000.000  € 15.000,00
5 5 > € 200.000.000  € 20.000,00

 

Criteria

Lidmaatschapscriteria Veneca

 

Gedragsregels

De gedragsregels van Veneca zijn in overeenstemming met de doelstelling en met inachtneming van de aard van de vereniging, zulks binnen de kaders die de wetgever hiertoe stelt.

De statutaire doelstelling van Veneca is door onderlinge samenwerking van de leden de economische en sociale belangen van hun bedrijven en de sector catering als zodanig te behartigen.

 

De aard van Veneca is een branchevereniging, waarin derhalve per definitie bedrijven zijn verenigd, die op dezelfde markt opereren. Door de pluriforme samenstelling van de vereniging is men elkaars concurrent. Een ander effect van deze pluriformiteit is dat men actief kan zijn op verschillende (deel)markten.

De gedragsregels trachten zo mogelijk evenwicht te vinden tussen gemeenschappelijke belangen voor alle leden danwel groepen van leden en individuele tegenstellingen op basis van concurrentieverhoudingen. Concurrentie in zijn algemeenheid is immers in het belang van opdrachtnemer én opdrachtgever, op basis van een continu streven naar een optimale kwaliteit/prijsverhouding.

 

De gedragsregels zijn afgestemd op instandhouding danwel verbetering van de kwaliteit van diensten van Veneca-leden naar opdrachtgevers. Zij beogen daarmee ondersteuning te leveren aan het Veneca kwaliteitsimago. Inhoudelijk geven zij het kader aan waarbinnen de leden geacht worden in de markt te opereren, zonder enige afbreuk te doen aan het spel van vrije concurrentie danwel in mededingingsrechtelijk opzicht enig bezwaar te willen of kunnen opwerpen.

Veneca voert haar activiteiten uit in overeenstemming met de geldende wetgeving. Dit betreft bijvoorbeeld het mededingingsrecht, maar ook wetgeving ter bestrijding van fraude en corruptie. Veneca is van oordeel dat zaken in vrije concurrentie moeten geschieden, dat wil zeggen op basis van kwaliteit en prijs. Deze bindende voorwaarden beogen de integriteit van de vereniging en haar leden te benadrukken. Overtreding van de gedragscode zal leiden tot het opleggen van sancties door Veneca.

 

Veneca en haar leden erkennen hun plicht om aan hun opdrachtgevers slechts diensten te leveren met een kwaliteit, die tot tevredenheid stemt.

De leden van Veneca beschouwen de contractcateringbedrijfstak als een waardevolle bedrijfstak, waarin een positieve bijdrage geleverd kan worden aan de gemeenschap. De instandhouding van deze bedrijfstak is hun missie.
De leden doen zaken op een verantwoordelijke, gezonde en ethische manier.

 

De leden mogen elkaar aanspreken op ethisch handelen. Bij al hun gedragingen en handelen, houden zij het belang in het oog van de leden en (potentiële) opdrachtgevers.

Elke uiting, publicitair danwel anderszins, getuigt van respect voor leden én niet-leden én Veneca. De leden onthouden zich van uitingen, die nadelig kunnen zijn voor Veneca en/of de doelstelling van de vereniging. In zijn algemeenheid beogen uitingen ondersteuning te leveren aan het Veneca kwaliteitsimago.

 

Leden van Veneca die spreken namens de branchevereniging laten dit ook als zodanig in hun uitingen duidelijk naar voren komen. Sprekers op congressen moeten worden aangekondigd met hun naam en eventuele functie in de vereniging (bestuurder, commissievoorzitter of lid e.d.).

Bij het leggen en/of onderhouden van contacten met derden, daaronder in het bijzonder te verstaan overheidsdiensten en andere voor de branche relevante maatschappelijke organisaties en instanties, dienen de leden zich steeds af te vragen of daarbij geen (mede)taak is weggelegd voor Veneca.

 

Desgevraagd zullen leden een uitnodiging tot (onbezoldigde) deelname aan een werkgroep of bestuur niet naast zich neer kunnen leggen, tenzij sprake is van een dringende reden, zulks ter beoordeling van het verenigingsbestuur.

 

Ter ondersteuning van de herkenbaarheid als verenigingslid wordt het gebruik van het Veneca-logo door de leden zoveel mogelijk toegepast.

 

Veneca heeft deze gedragscode geïmplementeerd door deze middels een daartoe strekkend besluit als reglement vast te hebben gesteld in haar Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2008.

Hiermede is de regeling bindend voor alle lidbedrijven, waarbij is vastgesteld dat overtreding c.q. niet-inachtneming tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap kan leiden. Andere sancties zijn waarschuwing, berisping en schorsing, zulks naar keuze van de Algemene Ledenvergadering en op voordracht van het bestuur.

 

 

Wilt u meer weten over Veneca? Vul dan bovenstaand formulier in en ontvang een uitgebreide informatieset.